Členství - Dog PULLER Klub

Jak se stát členem

 • vyplňte přihlášku, podepište ji a oskenovanou nebo vytištěnou ji elektronicky zašlete na adresu puller@puller.cz nebo poštou na adresu Dog Puller Klub České republiky, z. s., Radlická 1177/65, 150 00 Praha 5 
 • uhraďte členský příspěvek na účet Dog Puller Klub ČR, z.s.
 • výše členských příspěvků na kalendářní rok činí pro člena do 18 let a .... pro člena nad 18 let

Výhody členství

 • možnost podílet se na rozvoji sportu Dog Puller v ČR
 • nižší startovné na oficiální akcích Dog Puller Klub ČR, z.s.
 • 10% sleva na Puller a další výhody od partnerů Dog Puller klub ČR, z.s.
 • možnost účasti na MS
 • možnost pořádání oficiálních závodů Dog Puller Klub ČR, z.s.
 • podpora při pořádání závodů
 • možnost prezentovat své aktivity spojené se sportem Dog Puller na stránkách klubu, Facebookové stránce a Instagramu Dog Puller ČR

Práva a povinnosti člena

 • právo účastnit se členských schůzí klubu
 • právo hlasovat, volit a být volen do všech orgánů klubu
 • právo účastnit se akcí pořádaných klubem
 • povinnost dodržovat a plnit Stanovy klubu, příslušné řády a usnesení výboru
 • povinnost oznamovat výboru klubu všechny změny související s členstvím v klubu
 • povinnost aktivně se podílet na práci klubu v rozsahu 10 hodin ročně (při nesplnění této povinnosti je stanovena pokuta 100,-/hod.)

Ceník - Dog PULLER Klub

Ceník je platný od 1.1.2019

Členský poplatek

(1 rok - od 1.1. do 31.12.)

600 Kč

Členský poplatek děti

děti do 15 let (1 rok - od 1.1. do 31.12.)

300 Kč

Zápisné

100 Kč

Výkonostní knížka

50 Kč

Záloha na případné nesplněné hodiny
práce pro klub

1000 Kč

Členský poplatek se nevrací v průběhu roku. Platnost zaniká po skončení členství za kalendářní rok.
Členství je vždy platné od 1. 1. daného roku nejpozději do 31. 12. téhož roku.
Členská schůze 2x ročně (1. začátek února - 2.říjen/listopad)


Přihláška - Dog PULLER Klub

Přihlašuji se tímto ke členství v Dog Puller Klub ČR, z.s. (dále jen "Klub") a zavazuji se dodržovat řády a směrnice klubem vydané. Souhlasím s vedením svých osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon, a pod.) v databázi. Souhlasím, aby uvedená data sloužila jako podklady pro činnost Dog Puller Klub ČR a s jejich zveřejněním v souvislosti s činností Klubu, včetně zveřejnění na internetových stránkách Klubu. Dále souhlasím s jejich předáním zpracovateli, pořadatelům vnitrostátních i mezinárodních soutěží a souhlasím se zveřejňováním svých osobních údajů a sportovního výkonu nebo funkce (rozhodčí, předseda apod.). *

Pokud je vám v době přihlášení méně, než 18 let, uveďte zde jméno a datum narození zákonného zástupce, který tímto souhlasí s vaším vstupem do Klubu.